Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych klientów

 

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych klientów (dalej również „zasady”) określają, w jaki sposób Ferratum przetwarza Dane osobowe swoich Klientów oraz wszystkich innych Osób, których dane dotyczą (dalej również „Państwo”) w związku z usługami oferowanymi przez Ferratum. Zasady mają zastosowanie, jeżeli Klient korzysta, korzystał lub wyraził zamiar korzystania, lub jeżeli Klient lub jakakolwiek inna Osoba, której dane dotyczą jest w jakikolwiek inny sposób związana z produktami lub usługami świadczonymi przez Ferratum, w tym przed wejściem niniejszych zasad w życie. 

1. Definicje

1.1 Klient – osoba fizyczna, która korzysta, korzystała lub wyraziła zamiar korzystania z produktów i usług oferowanych przez Ferratum lub zawarcia umowy gwarancji.

1.2 Umowa – umowa zawarta pomiędzy Ferratum a Klientem.

1.3 Przepisy o ochronie danych osobowych– wszelkie obowiązujące przepisy prawa regulujące przetwarzanie Danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenie RODO;

1.4 Ferratum – Multitude Bank p.l.c, zarejestrowany w Rejestrze Spółek Malty pod numerem C 56251, adres: ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta, adres mailowy info@ferratum.pl;

1.5 Grupa kapitałowa Ferratum  – Ferratum i jego spółki, których większościowym udziałowcem jest, pośrednio lub bezpośrednio, spółka dominująca Ferratum Oyj (wpisana do Fińskiego Rejestru Handlowego pod numerem 1950969-1, adres: Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Republika Finlandii);

1.6 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.7 Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „Osoba, której dane dotyczą”). Dane podlegające tajemnicy bankowej mogą również obejmować Dane osobowe;

1.8 Przetwarzanie – dowolna operacja lub zestaw operacji, wykonywanych na Danych osobowych lub na zbiorach Danych osobowych, niezależnie od tego, czy za pomocą środków automatycznych czy nie, takich jak gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, zmiana, udzielanie dostępu, zasięganie informacji, przekazywanie, przeglądanie, itp.

2. Administrator danych

2.1 Ferratum jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa Danych osobowych i w związku z tym, zgodnie z RODO, powinien być traktowany jako administrator danych. 

2.2 Prawem właściwym dla Przetwarzania Państwa Danych osobowych są przepisy prawa maltańskiego i polskiego.

3. Gromadzenie Państwa Danych osobowych

3.1 Ferratum gromadzi Państwa Dane osobowe w następujący sposób:

3.1.1 Jeżeli są Państwo Klientem, dostarczacie Państwo bezpośrednio swoje Dane osobowe lub zostały one zgromadzone przez Ferratum w trakcie wcześniejszego korzystania z jego usług wnioskując o pożyczkę lub inne usługi, lub ze źródeł zewnętrznych w momencie wnioskowania przez Państwa o pożyczkę lub inne usługi świadczone przez Ferratum. Takie zewnętrzne źródła obejmują między innymi rejestry publiczne i prywatne (np. biura informacji kredytowej, tj. Instantor AB, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.), które są wykorzystywane przez Ferratum do Państwa identyfikacji i weryfikacji Państwa tożsamości oraz przeprowadzania analizy ryzyka i analizy kredytowej. Wymagane Dane osobowe zależą od usług, o jakie Państwo wnioskują, np. czy wnioskują Państwo o pożyczkę czy występują jako osobisty poręczyciel.

3.1.2 Jeżeli są Państwo Klientem zawierającym umowę gwarancji, Państwa Dane osobowe są zwykle przekazywane nam przez Klienta wnioskującego o pożyczkę.

3.1.3 Gromadzimy również Dane osobowe za pomocą środków automatycznych w trakcie korzystania przez Państwa ze strony internetowej Ferratum. Dalsze informacje dotyczące takiego Przetwarzania można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies dostępnej pod adresem www.ferratum.pl/polityka-cookies .

3.2 Gromadzone Dane osobowe są niezbędne do celów, o których mowa poniżej, biorąc pod uwagę charakter usług i produktów oferowanych przez Ferratum oraz potrzebę wystarczającej identyfikacji Klientów, jak i potrzebę ustalenia ich zdolności kredytowej i wiarygodności.

4. Przetwarzane Dane osobowe

4.1 Ferratum przetwarza Dane osobowe Klienta w celu zawarcia z Klientem Umowy i jej wykonania.  Powyższe obejmuje właściwą identyfikację Klienta oraz przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej i ryzyka w odniesieniu do Klienta, w celu ustalenia, czy i na jakich warunkach zawrzeć Umowę z Klientem. Podstawą prawną takiego Przetwarzania jest zawarcie i wykonywanie Umowy z Klientem, oraz prawnie uzasadnione interesy Ferratum w celu ustalenia wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta oraz dochodzenia kwot należnych Ferratum, jak i w celu wykonywania obowiązków prawnych i regulacyjnych Ferratum wynikających z przepisów mających zastosowanie do instytucji kredytowych/kredytodawców, takich jak obowiązki sprawozdawcze wobec organów regulacyjnych, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu działalności terrorystycznej oraz przepisów mających na celu zapewnienie właściwej identyfikacji Klienta (KYC  - ang. Know your customer) oraz upewnienia się o wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta).

4.2 W powyższych celach Ferratum przetwarza następujące Dane osobowe:

4.2.1 dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, informacje na temat dokumentu tożsamości, zdjęcie, podpis, adres);

4.2.2.dane kontaktowe (np. adres, tel., adres e-mail, język do celów komunikacji);

4.2.3 dane bankowe (np. numer identyfikacyjny banku, nazwa banku, posiadacz rachunku, numer rachunku, informacje o transakcjach z Państwa rachunku bankowego, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę);

4.2.4 dane dotyczące pracy (np. obecny i poprzedni pracodawca oraz stanowisko);

4.2.5 dane finansowe (np. wynagrodzenie, dochód, aktywa, zobowiązania, nieruchomości);

4.2.6 dane dotyczące pochodzenia aktywów (np. dane dotyczące pracodawcy, partnerów, z którymi zawarli Państwo transakcje, działalności gospodarczej oraz faktycznych beneficjentów, dane wskazujące źródło Państwa dochodów i majątku);

4.2.7 dane dotyczące zdolności kredytowej/wiarygodności (np. dane dotyczące płatności, szkód spowodowanych Ferratum lub innym osobom, dane umożliwiające Ferratum dołożenie wszelkich starań w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz mające na celu zapewnienie przestrzegania sankcji międzynarodowych, w tym cel relacji biznesowej oraz informacje, czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne);

4.2.8 data uzyskane w czasie wykonywania obowiązku wynikającego z przepisów praw (np. informacje otrzymane na podstawie zapytań od organów śledczych, notariuszy, organów podatkowych, sądów i komorników);

4.2.9 dane dotyczące komunikacji (np. maile, nagrania rozmów telefonicznych);

4.2.10 dane dotyczące logowania się na konto na stronie internetowej Ferratum;

4.2.11 dane związane z usługami (np. wykonywanie umowy lub jej niewykonanie, historia transakcji, złożone wnioski, żądania i reklamacje). 

4.3 Ferratum przetwarza również Dane osobowe gromadzone w następujących celach:

4.3.1 wykonywanie obowiązków Ferratum wynikających z przepisów prawa (np. z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu działalności terrorystycznej oraz z przepisów mających na celu zapewnienie właściwej identyfikacji Klienta  (KYC - ang. Know your customer) oraz upewnienie się o wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta);

4.3.2 ochrona praw Ferratum (ustanowienie roszczeń prawnych, ich realizacja oraz obrona przed nimi). Podstawą prawną dla takiego Przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy Ferratum;

4.3.3 ocena jakości usług Ferratum, w tym usług wsparcia klienta i zapewnienia jakości. Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ferratum w celu oceny i poprawy jakości usług wsparcia klienta.

5. Przetwarzanie na podstawie zgody

5.1 Ferratum przetwarza Dane osobowe również na podstawie zgody (np. w celu marketingu bezpośredniego oraz do przeprowadzenia badania rynku, przygotowania opracowania statystycznego oraz analizy grup klientów, udziału produktów i usług w rynku oraz innych wskaźników finansowych, oraz w celach sprawozdawczych oraz w celu zarządzania ryzykiem, aby lepiej rozumieć oczekiwania klientów oraz w celu rozwoju wzorców, produktów, usług oraz procesów Ferratum).

5.2 Jeżeli Przetwarzanie oparte jest na zgodzie, mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie kontaktując się z Ferratum na poniższe dane kontaktowe lub logując się na swoje konto. Uprzejmie informujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania opartego na zgodzie, dokonywanego przed jej cofnięciem.

5.3 W przypadku komunikatów dotyczących marketingu bezpośredniego otrzymywanych drogą mailową, mogą Państwo również wycofać zgodę i zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości mailowych klikając w link „zrezygnuj z otrzymywania informacji” znajdujący się na końcu każdego maila.

5.4 Proszę zapoznać się również z poniższymi informacjami.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

6.1 Ferratum decyduje o pełnym lub częściowym przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o pożyczkę złożonego przez Klienta w oparciu o profilowanie i/lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

6.2 Decyzja podejmowana jest w oparciu o informacje otrzymane od Klienta we wniosku, informacje otrzymane z zewnętrznych źródeł, takich jak rejestry publiczne i prywatne oraz inne osoby trzecie, jak również wcześniejsze zachowanie płatnicze Klienta w stosunku do Ferratum. Nie przetwarza się specjalnych kategorii Danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia, danych genetycznych).

6.3 Profilowanie i/lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest konieczne do zawarcia Umowy oraz do spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ferratum dotyczących właściwej identyfikacji Klienta, oceny jego zdolności kredytowej, zapobiegania nadużyciom finansowym i prania brudnych pieniędzy.

6.4 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji pomaga Ferratum zweryfikować tożsamość Klienta oraz jego wiarygodność i zdolność kredytową, a także spełnić obowiązki Ferratum wynikające z Umowy. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji pomaga Ferratum w podejmowaniu uczciwych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących udzielania pożyczek. Ferratum nie udzieli pożyczki i może wypowiedzieć Klientowi umowę pożyczki w przypadku powzięcia wiadomości, że Klient ma problemy ze spłatą lub przekazał Ferratum nieprawdziwe informacje. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji pomaga również zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu, dyskryminacji i nadużycia władzy oraz umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu, biorąc pod uwagę liczbę wniosków otrzymywanych przez Ferratum.

6.5 W wyniku automatycznego podejmowania decyzji Klient może nie zostać zakwalifikowany do otrzymania pożyczki. Metody oceny kredytowej stosowane przez Ferratum są regularnie sprawdzane w celu upewnienia się, że pozostają one uczciwe, skuteczne i obiektywne. Jednakże, w przypadku zakwestionowania przez Klienta podjętej decyzji, może on skontaktować się z Ferratum na poniższe dane kontaktowe.

6.6 Ferratum wykorzystuje również profilowanie w celu podjęcia decyzji w oparciu o kondycję finansową Klienta przy korzystaniu z usług Ferratum o zaoferowaniu Klientowi, z którym już zawarto Umowę wyższej kwoty pożyczki lub innych usług z własnej inicjatywy (za pomocą marketingu bezpośredniego, pod warunkiem że Klient wyraził na nie zgodę) . Podstawą prawną dla takiego Przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ferratum odnośnie wprowadzania swoich produktów do obrotu. W wyniku powyższego, niektórzy Klienci mogą nie otrzymać takich ofert. Jednakże, takie profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla Klienta oraz nie wpływa w inny sposób znacząco na Klienta, ponieważ nie ma wpływu na już istniejącą Umowę, a Klient ma możliwość, z własnej inicjatywy, wnioskować o nową pożyczkę.

7. Podmioty przetwarzające dane

7.1 Ferratum korzysta ze starannie dobranych dostawców usług (podmiotów przetwarzających dane) przy przetwarzaniu Danych osobowych klientów. Działając zgodnie z powyższym, Ferratum ponosi pełną odpowiedzialność za Państwa Dane osobowe.

7.2 Ferratum wykorzystuje następujące kategorie podmiotów przetwarzających dane: doradcy prawni i inni doradcy, inne podmioty z Grupy kapitałowej Ferratum, firmy świadczące usługi w zakresie przechowywania danych, telemarketingu, marketingu oraz przeprowadzania ankiet, firmy świadczące usługi w zakresie bramki e-mail i SMS, usługi w zakresie identyfikacji i certyfikacji, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi w zakresie wystawiania faktur, obsługi płatniczej, wydobywania danych bankowych, oceny zdolności kredytowej, wybierania głosowego, pośrednicy online oraz pośrednicy tradycyjni.

8. Osoby trzecie

8.1 Ferratum udostępnia Państwa Dane osobowe osobom trzecim wyłącznie, jeżeli jest to przewidziane w niniejszym dokumencie, jeżeli jest to wymagane na mocy przepisów prawa (np. jeżeli Ferratum zobowiązany jest do udostępniania Danych osobowych organom) lub za Państwa zgodą.

8.2 Udostępniamy Państwa Dane osobowe następującym osobom trzecim:

8.2.1 Osobom, które poręczają wykonanie Państwa obowiązków wobec Ferratum (np. gwarant, poręczyciel). Podstawą prawną takiego udostępniania są prawnie uzasadnione interesy Ferratum w celu zapewnienia wykonania Umowy. 

8.2.2 Klientom, odnośnie których poręczyli Państwo.  Podstawą prawną takiego udostępniania są prawnie uzasadnione interesy Ferratum w celu zapewnienia wykonania Umowy.

8.2.3 Osobom prowadzącym bazy danych o zwłoce w płatnościach. Podstawą prawną takiego udostępniania są prawnie uzasadnione interesy Ferratum w celu zapewnienia wykonania umowy, jak również prawnie uzasadnione interesy osób trzecich odnośnie możliwości oceny zdolności kredytowej Klienta;

8.2.4 Firmom windykacyjnym i komornikom. Podstawą prawną takiego udostępniania są prawnie uzasadnione interesy Ferratum w celu zapewnienia wykonania umowy.

8.2.5 Audytorom Ferratum. Podstawą prawną takiego udostępniania są obowiązki prawne Ferratum.     

8.2.6 Organom regulacyjnym, którym podlega Ferratum. Podstawą prawną takiego udostępniania są obowiązki prawne Ferratum.

9. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

9.1 Ferratum przekazuje Dane osobowe do podmiotów z Grupy kapitałowej Ferratum oraz innych odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii, w tym zapewnia dostęp do Danych osobowych spoza EOG. Powyższe obejmuje zapewnienie dostępu do danych osobowych z takich krajów. Jednakże, Ferratum postępuje w ten sposób wyłącznie, jeżeli posiada ku temu podstawę prawną, w tym postępuje tak w przypadku odbiorcy, który jest: (i) w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych lub (ii) który działa na mocy umowy, która spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące przekazywania Danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

9.2 Kontaktując się z Ferratum na poniższe dane kontaktowe, mogą Państwo otrzymać dalsze informacje dotyczące przekazywania Danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

10. Przechowywanie danych

10.1 Ferratum przechowuje Państwa Dane osobowe zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla danego sektora tak długo jak to jest konieczne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub tak długo jak to jest konieczne w celu ochrony swoich praw lub tak długo jak to jest wymagane przez obowiązujące akty prawne. Uprzejmie informujemy, że w przypadku Przetwarzania takich samych Danych osobowych w kilku celach, Dane osobowe będą przechowywane przez najdłuższy okres przechowywania mający  zastosowanie do takich celów. Maksymalnym okresem przechowywania jest okres przedawnienia roszczeń wynikających z transakcji, który wynosi maksymalnie 10 lat od dnia ostatniej transakcji lub zamknięcia rachunku, zależnie od tego, który z tych terminów nastąpi później.    

11. Państwa prawa

11.1 W zakresie wymaganym przez obowiązujące Przepisy o ochronie danych osobowych, przysługują Państwu, w zakresie Państwa Danych osobowych, wszelkie prawa przysługujące Osobie, której dane dotyczą, w tym prawo do:

11.1.1 żądania dostępu do Państwa Danych osobowych;

11.1.2 otrzymania kopii Państwa Danych osobowych;

11.1.3 poprawiania niedokładnych lub niekompletnych Danych osobowych dotyczących Państwa; 

11.1.4 usuwania Państwa Danych osobowych;

11.1.5 ograniczenia Przetwarzania Państwa Danych osobowych;

11.1.6 przenoszenia Państwa Danych osobowych;

11.1.7 sprzeciwu do Przetwarzania Państwa Danych osobowych, który jest oparty na Państwa nadrzędnym, prawnie uzasadnionym interesie, oraz w przypadku Danych Przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego;

11.1.8 W przypadku uznania, że Państwa prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do:

  • biura wsparcia klienta w Ferratum; lub
  • inspektora ochrony danych w Ferratum; lub
  • Biura Komisarza ds. Ochrony Informacji i Danych na Malcie (Office of the Information and Data Protection Commissioner), adres: Floor 2, Airways House, Triq Il - Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, Malta, tel.: +356 2328 7100; lub
  • sądów, jeżeli sądzą Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone.

11.2 W celu wykonania swoich praw, prosimy o kontakt z Ferratum na dane kontaktowe podane poniżej. 11.3      Uprzejmie informujemy o możliwości wykonania przysługujących Państwu praw logując się na Państwa konto w Ferratum.

12. Zmiana niniejszych zasad

12.1 W przypadku zmiany praktyk stosowanych przez Ferratum w zakresie Przetwarzania Danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszych zasad na mocy obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa lub wytycznych wydanych przez właściwe organy, Ferratum może jednostronnie zmienić niniejsze zasady w dowolnym czasie. W takim przypadku, Ferratum powiadomi Państwa drogą mailową nie później niż miesiąc przed wejściem zmian w życie.

13. Osoba kontaktowa

13.1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Przetwarzania Państwa Danych osobowych przez Ferratum lub zamiaru wykonania praw przysługujących Państwu jako Osobom, których dane dotyczą, prosimy o kontakt z nami na dane kontaktowe podane powyżej.

13.2 Ferratum wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym również można się kontaktować odnośnie powyższych kwestii pod adresem: dpo.pl@ferratum.pl